Publicaties

30/10/2020
30/10/2020

Een levenslange patstelling. De weerbarstigheid van het systeem. 

Frans de Vijlder, RenĂ©e van Schoonhoven en Chiara Gomes hebben in het kader van het onderzoek een artikel geschreven voor TH&MA Hoger onderwijs. In dit artikel gaan zij in op de moeilijkheden die steeds naar boven komen als het gaat over leven lang ontwikkelen. Een onderwerp dat al decennia op de Haagse agenda staat, zonder dat de nodige fundamentele stappen zijn gezet.  

Een levenslange patstelling. De weerbarstigheid van het systeem.

Literatuuronderzoek samenwerkingsverbanden

Het onderzoek naar horizontale samenwerking bestaat uit drie onderling samenhangende elementen. Het literatuuronderzoek is een van deze elementen. Het literatuuronderzoek is ondersteunend aan de geformuleerde deelvragen. Aan de hand van relevante onderzoeksliteratuur is een conceptueel kader voor het onderzoek uitgewerkt. Dit kader ondersteunt de gevalsstudies. Langs deze lijnen levert het literatuuronderzoek de basis voor het ontwikkelen van een begrippenkader over horizontale samenwerking in het mbo. Hieronder treft u het literatuuronderzoek. 

Literatuuronderzoek samenwerkingsverbanden

Juridische paper over samenwerkingsvormen

Op 1 januari 2020 is het onderzoek naar de horizontale samenwerking door het mbo gestart. Ondanks de coronacrisis die ons allen heeft getroffen is het onderzoek op onderdelen wel doorgegaan. Hieronder treft u daarvan een eerste resultaat. Het is een juridische paper over de verschillende samenwerkingsvormen die in de wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Deze juridische vormen van samenwerking zijn toegepast op de (mogelijke) ontwikkeling van samenwerking tussen zowel privaatrechtelijke organisaties als privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties. Het laatste hoofdstuk focust op de juridische vormgeving van horizontale samenwerking in het mbo. De paper wordt afgesloten met een samenvatting.

De juridische vormgeving van horizontale samenwerking in het mbo

Verbindend Vernieuwen

In september is het eindrapport Verbindend Vernieuwen beschikbaar gekomen. In het onderzoek stond de vraag centraal: hoe draagt interne en externe samenwerking bij aan het verduurzamen van onderwijsinnovaties? Frans de Vijlder heeft deelgenomen aan het consortium van het onderzoek Verbindend Vernieuwen en is ook bij het onderzoek naar de Horizontale samenwerking in het mbo betrokken als consortiumpartner.  

Eindrapport Verbindend Vernieuwen